تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

1) ............ مكانی در حافظه است كه برای نگهداری یك مقدار مورد استفاده قرار میگیرد.

2) ........... زبان ذاتی و انحصاری رایانه است كه هنگام طراحی سخت افزار رایانه تعریف میشود.

3) برنامه های مترجم به نام ............. مشهور هستند

4) ............ نمونه ای از زبان مفسری و كامپایلری است.

5) ............... عبارت است از مجموعه پرونده هایی كه در كل یك هدف واحد را دنبال میكنند.

6) پنجره .............. یكی از مهمترین ابزارهای مدیریت پروه است.

7) متدها ،................. هستند كه برایبیان اینكه در مقابل رویدادها چگونه عمل میكنند در داخل كنترل طراحی شده اند.

8) ................... رخدادهایی در داخل و بیرون از برنامه هستند.