تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

1- نواع داده های مجاز در اكسل را نام ببرید؟ (4 مورد)

2- برای درج یك تاریخ باید ازچه نویسه هایی استفاده كرد؟

3-اگربخواهیم در سیستم خود از الگو استفاده كنیم باید آن را در كدام پوشه ای ذخیره كنیم؟

4- پسوند فایل الگو در اكسل چیست؟

5- تنها عملگر رشته ای چه نام دارد؟

6-حاصل عملگرهای مقایسه ای چیست؟

 7- انواع آدرس دهی را با مثال نام ببرید  ؟

8- انواع تابع ها در اكسل را نام ببرید؟(5 مورد)

9-در اكسل چند نوع تابع تعریف شده است؟

10-اجزای تابع را نام ببرید؟

0-اجزای تابع را نام ببرید؟

11-انواع آرگومان های تابع را نام ببرید؟

12- روش استفاده از تابع ها را نام ببرید؟

13- تابع SUMIF  چه كارمیكند؟ و تعداد آرگومانهای آن چند است؟

14- تابع  ISNUMBER  را با مثال توضیح دهید؟

15- تابع INT  را را توضیح دهید با مثال و تعداد آرگومان هایش را بنویسید؟

16-كدام تابع شرطی را بررسی میكند و درصورت درست بودن، آرگومان دوم تابع اجرا میشود و در غیر اینصورت آرگومان سوم؟

17-انواع نمودار در اكسل را نام ببرید؟

18-نمودار ستونی برای چه چیزی است؟

19- كدام نمودار برای نشاندادن تغیرات داده در یك سطح به صورت سه بعدی یا دو بعدی است؟

20-Gridlinds چیست؟(در یك خط توضیح دهید)

21-با استفاده از كدام قابلیت میتوانیم لیست داده ها را دسته بندی و خلاصه كنیم؟