تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

11- تنظیمات بهینه سازی عملكرد سیستم را چنان تغییر دهید كه بهترین جلوه های نمایشی در سیستم پدیدار شود؟

control panel/system/ advanced/ performance/ adjust for best apperance

12-كلید  Hkey-current/user را به یك پرونده متنی به نام  zahra در درایو  D ارسال كنید؟

 export/ ba pasvande . txt ya ba paswande .reg

13- با انجام تنظیمات مورد نیاز كاری كنید كه برنامه  event viewer رویدادهای سیستمی شمارا در فایلی به نام rox.txt ، در درایو  D ذخیره كند.

control panel/ administrative tools/event viewer/ click rast/ export list

14- میزان حافظه مجازی سیستم خودرا یادداشت كنید.؟

 control panel/system/ advanced/ performance/ setting/advanced/ virtual memory

15- فایل های قابل استفاده سیستم خودرا در پوشه ای به نام book را در درایو  D ذخیره كنید؟

 start / all program/system tools/ file and setting transfer/ wizard/ other/ browse

16- فرمانی صادر كنید كه در ساعت 4:20 در روز 2010/6/12 فرآیند ثبت شمارنده ها پایان یابد؟

control panel/administrative tools/performance/ logs and alerts/ counter logs/ click roye ostavane/schedule/ stop log

17-تنظیمات قابل اانتقال سیستم خود را در  Document  در پوشه  test  ذخیره كنید؟

start / all programe/ system tools/ file and setting/transfer wizard/other/ browse

18- دیواره آتش را غیر فعال كنید؟

control panel/ fire wall/ on

19-یك نقطه بازیابی به نام  esfand بسازید؟

 Help and support center/ search/ run system  restore/ run the system restore wizard/ create a esfand