تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

1) حلقه تكرار ............... ، حلقه های است كه تعداد دفعات آن مشخص است مانند ......................

2) حلقه تكرار ............... ، حلقه های است كه تعداد دفعات آن نامشخص است مانند ..................

3) تابع ............... قدر مطلق یك عدد را برمیگرداند

4) تابع sqr()  ............... را برمیگرداند

5) تابع ...............، علامت عددی را تعیین میكند

6) تابع rand()   یك ................... تولید میكند.

7) تابع log()  از آرگومان خود ............... میگیرد

8) برای تولید یك عدد تصادفی بین صفر و n  از  رابطه .................. استفاده میشود.