تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

1-  انتقال اطلاعات درباره یك موضوع یك، .................. است؟

الف) پارازیت          ب) ارتباط             ج) ارایه            د) گزینه های الف و ج

2- تسلط بر موضوع و آشناییت به آداب ارایه وجذب مخاطب ویژگی كدام اجزای سیستم ارتباطیاست؟

الف) گیرنده          ب)محتوا                ج) ارایه كننده            د) محیط ارایه

3 - موضوع ارایه معمولا باید دارای اعتبار.............. باشد؟

الف) عملی         ب) فنی                 ج)علمی-فنی              د) معتبری

4 - صدا و هرگونه حركتی را كه موجب عدم تمركز و عدم دریافت مطلب میشود را .................  میگویند؟

الف) محیط ارایه      ب) پارازیت           ج) رسانه               د) مخاطب

5 - در ارایه كتبی به ..................... نیاز داریم ؟

الف)ابزار كتابت و چاپ و نشر                                       ب) مكان خاص و لوازم سمعی و بصری

ج) بروشور                                                              د) گزینه های ب و ج

6- یك سیستم ارتباطی شامل سه عنصر مهم ............. و ............... و .................. است؟

الف ) ارایه دهنده-مخاطب- محتوای ارایه                             ب)ارایه دهنده-پارازیت- رسانه

ج) محتوا- محیط – ابزار كتابت                                        د) بازخورد- كانال ارتباطی- محتوا

7- فایل های ارایه دارای پسوند .................. هستند؟

الف) .txt              ب) .pptx                   ج) .ptx                    د) هیچكدام

8 - پسوند power point show.................... است؟

الف) .txt              ب).exe                         ج)  .ppsx              د) هیچكدام

9 - یكی از عوامل مهم در ارایه ، رعایت دقیق ................. است؟

الف) زمان ارایه            ب) محتوای ارایه                  ج) محیط ارایه                   د) گزینه های الف و ج

10-الگو فایلی با پسوند .................... است؟

الف) .exe                   ب) .potx                          ج).ptx                       د).txt

11-الگو پایه ایجاد فایل های .................. است؟

الف) منطقی                     ب) اجرایی                   ج) ارایه                      د) هیچكدام

12-URL چیست؟

الف) پسوند                 ب) فایل الگو                  ج) مسیر آدرس سایت اینترنتی                 د) هیچكدام