تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

1- یك میز كار جدید با پس زمینه دلخواه اضافه كنید؟

2- ماوس را برای افراد چپ دست تنظیم كنید؟

3- نوار منوها را به رنگ صورتی و نوار عنوان پنجره غیر فعال را آبی كمرنگ تنظیم كنید؟

4- اپلت زبانه دار را به پانل اضافه كنید؟

5- تاریخ و زمان سیستم را تنظیم كنید؟(87/3/27) و (12:45)

6- تمام فایل های با پسوند  tmp  را بیابید. حاصل جست و جو را در پوشه  var  ذخیره كنید؟

7- پانل را به سمت راست میزكار منتقل كنید؟

8- نوار منو هارا در پنجره var پنهان و آشكار كنید؟

9- در پوشه var سه پوشه به نام های  mrt1 , mrt2, mrt3 بسازید . در پوشه mrt1 یك فایل متنی و در پوشه mrt2 یك فایل متنی و یك فایل html به نام خودتان بسازید. پوشه های mrt1, mrt2  و محتویات آنهارا در پوشه mrt3 ذخیره كنید؟

10- پوشه mrt3 را به چوب الفها اضافه كنید؟

11- پوشه var  را به صورت منظر درختی نمایش دهید؟