تبلیغات

1) یك نقطه بازیابی به نام  example ایجاد كنید؟

2)رویدادهای ثبت شده ی سیستم را در فایل  my event.txt  روی دسكتاپ ذخیره كنید؟

3) مسیر و نام پرونده ثبت و وقایع را بنویسید؟

4) فرمانی صادر كنید كه در صورت اتمام ثبت شمارنده ها برنامه paint  اجرا شود؟

5) به نمودار كنسول كارایی شمارنده c3 time  را به رنگی متفاوت اضافه كنید؟

6) در net meeting  تنظیمات مربوط به میزبان میزگردی به نام saba  با گذر واژه 123 را چنان انجام دهید كه سایر حاضران نتوانند افراد شركت كننده در جلسه را ببیند؟

7) تنظیمات بهنگام سازی ویندوز را به گونه ای انجام دهید كه هر چهارشنبه راس ساعت 8 ویندوز شما بهنگام شود؟

8) فایل های قابل انتقال سیستم خود را در پوشه ای به نام mizban  روی دسكتاپ ذخیره كنید؟