تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

1) @ پسوند داده ی ...................... است.

2) میزان حافظه مورد نیاز برای Double .............. است.

3) .............. تركیبی از چند نویسه است كه حی میتواند رقم عددی باشد ولی نمیتوان روی آن محاسبه كرد

4) متغییر ............ فقط میتواند دو مقدار true یا false  بگیرد.

5)هرچیزی كه بین دو علامت " " قرار گیرد یك ............. است.

6) رشته ای كه طول آن صفر باشد ، رشته .............. نامیده میشود.

7) برای اعلان متغیر ها از كلمه كلیدی ............ استفاده میشود

8) متداول ترین رشته ها ، رشته هایی باطول ............. هستند.

9) مشخصه پیش فرض برچسب ................ است.

10) ثابت های رشته ای از تمام نویسه به جز نویسه ............. تشكیل شده است.

11) اگر پس از دستور print هیچ عبارتی نوشته نشود سبب خواهد شد كه روی شئ جاری یك ........... نشان داده شود.

12) تابع spc()  در متد .............. برای ایجاد ............... بین خروجی ها مورد استفاده قرار میگیرد.