تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

1) در مقایسه ، حروف بزرگ ، ............. از حروف كوچك هستند.

2) در مقایسه رقم ها ، .................. از حروف هستند.

3) از عملگرهای .............. میتوان دویا چند مقایسه شرطی را باهم تركیب كرد.

4) از lable برای ................ استفاده میشود.

5) برای تغییر متن نمایش یافته در كنترل lable  از مشخصه .............../ استفاده میشود.

6) طول مشخصه caption میتواند حداكثر ................... بایت باشد

7) مشخصه ................... امكان تعیین ترازبندی متن داخل كنترل برچسب را فراهم میكند.

8) اگر بخواهیم نویسه ای را در مشخصه caption برچسب به عنوان كلید دسترسی تعریف كنیم مشخصه ............. را با ................ مقدار دهی میكنیم.

9) از كنترل .......... برای نمایش اطلاعات وارد شده به وسیله كاربر در زمان اجرا استفده میشود.

10) برای اینكه كنترل متن فقط خواندنی شود مشخصه ............... آن را با ................ مقدار دهی میكنیم

11)به طور پیش فرض ، میتوان در یك كادر متن .................. نویسه وارد كرد.

12) با ............. قرار دان مشخصه .................... ، متن به محض رسیدن به حاشیه كادر  متن ، به خط بعدی شكسته میشود.

13) اگر بخواهیم روال از حالت معمول زودتر پایان یابد برای بیان این منظور از دستور .................... استفاده میكنیم.

14- اگر دستور if را بعد از دستور else  ، دستور if  دیگری قرار دهیم ، به آنها دستورهای ................ میگویند

15) بهترین روش یرای بررسی شرط چندگانه ، دستور ................ است.

16) اگر دستور if.........else چندان پیچیده نباشد میتوان به جای آن از تابع ............ استفاده كرد.

17) تابع choose()  ساده شده دستور ............... است

18) تابع ......... لیستی از عبارتها را ارزیابی كرده و مقدار مریوط به اولین عبارت درست را به صورت variant  برمیگرداند.

19) ............ برای انتخاب یك گزینه از میان چند گزینه استفاده میشود

20) وظیفه كنترل ............ دسته بندی ظاهری و منطقی كنترل های دیگر است.

21) در صورتی كه بخواهیم كاربر از بین چند گزینه یك گزینه را انتخاب كند از كنترل ............. استفاده میكینم