تبلیغات

1-كدام ویروس در شرایط عادی هیچ عملكردی از خود ندارد؟

الف)polymorphism                                              ب)sality.am

ج) Autorun.inf                                                   د)  Blaste

2- كدام یك از برنامه های مخرب به صورت دوره ای یاتصادفی خود را تغییر میدهند؟

الف)ویروس        ب) ویروس های چند ریختگی               ج) اسب تروا                د) جاسوس

3- اسب های تروا كدام قابلیت را ندارند؟

الف) مختل كردن عملكرد رایانه                            ب)آلوده كردن اطلاعات یك پرونده

ج)تكثیر و انتشار                                                   د) گزینه های ب و ج

4-كدام گزینه قالب پرونده های حاوی اسب تراوا نیست؟

الف)bat                  ب)exe                ج)vbs                                 د)scr

5-برنامه هایی كه بدون اطلاعات كاربر ،اطلاعاتی از سیستم جمع كرده و آنهرا به آدرس های مشخصی ارسال میكند؟

الف)ویروس                  ب)جاسوس                      ج)كرم                            د)spam

6-كدام برنامه مخرب موجب ترافیك شبكه میشود؟

الف)ویروس ها               ب) اسب تراوا                  ج)جاسوس ها                د)كرم ها

7- كدام برنامه مخرب جنبه تبلیغاتی تجاری دارد؟

الف)اسب تراوا                ب) جاسوس ها              ج) هرزنامه                       د)كرم ها

8- افرادی كه هدفشان از ورود به رایانه ما اعلام ضعف سیستم امنیتی ما میباشد را ................ میگویند؟

الف هكر                         ب) واكر                           ج)  كراكر                         د) ویروس

9- كدام یك از نفوذ گرها از اطلاعات موجود در رایانه استفاده میكند؟

الف)White hat              ب) Waker                       ج) kraker                         د) Black hat

10-در كدام حالت حفاظت ، برنامه دیواره آتش تمامی ترافیك شبكه را مسدود میكند؟

الف) حالت سبز             ب)حالت نارنجی               ج) حالت قرمز                   د) حالت زرد

11-حالت قرمز در چه صورتی رخ میدهد؟

الف) دیواره آتش تمامی ترافیك شبكه را مسدود كرده باشد

ب) دیواره آتش غیر فعال باشد

ج) سیستم حفاظتی بلادرنگ غیر فعال شده باشد

د)  گزینه های ب و ج

12- چه برنامه هایی با كپی از خودشان از طریق شبكه باعث تخریب برنامه های رایانه میشوند؟

الف) ویروس                   ب) كرم ها                     ج) هرزنامه ها                 د) گزینه های الف و ب

13-sub mit  چیست؟

الف) نوعی ویروس         ب) نوعی از اسب تراوا           ج)نوعی از ضد ویروس    د) یكی از مشخصات كلی ضدویروس

14-كدام نوع ضد ویروس بدون نیاز به نصب روی سیستم ،بخشی از پایگاه اطلاعات خودرا برای شناسایی ویروس ها ، روی سیستم كپی میكند؟

الف) ضد ویروس برخط      ب)ضدویروس قابل حمل           ج)ضد ویروس قابل نصب               د) هیچكدام

15- برای پاك سازی پرونده اگر حالت Do not clean را انتخاب كنیم چه میشود؟

الف) پرونده آلوده به طور خودكار حذف میشود

ب) پرونده آلوده به طور خودكار حذف نمیشود

ج)بلافاصله پرونده آلوده را حذف میكند

د) هیچكدام