تبلیغات

1- در ابتدا برنامه نویسی به چه شیوه ای انجام میشد؟   نامشخص

2- یك روش برنامه نویسی جدیدتر از روش زیرروالی نام ببرید؟  ساخت یافته

3- برنامه نویسی مدولار به چه چیزی معروف است؟   قطعه به قطعه 

4- برنامه نویسی مدولار ،توسعه یافته كدام برنامه نویسی است؟  ساختاری

5- هر مدول شامل چه چیزی است؟ دارای مجموعه ای از داده ها و توابع است كه تنها خودش به آنها دسترسی دارد.

6- در كدام روش داده هارا میتوان پنهان یا كپسوله كرد ؟ مدولار 

7- در كدام روش داده هارا میتوان Encapsulation  كرد؟ مدولار

8- عملیات كپسوله سازی چه هنگامی انجام میشود؟  بخواهیم داده هایی را كه در توابع مجزا استفاده میشوند از دید مدول های دیگر مخفی كنیم.

9- اگر بخواهیم ساختار داده هارا تغییر بدهیم باید چه كار بكنیم؟  كافی است فقط مدول تعریف كننده را تغییر بدهیم

10- براساس چه چیزی زبان برنامه نویسی به وجود می آید؟ یراساس روش های برنامه نویسی

11- برنامه نویسی مدولار شبیه چه چیزی است؟ قطعات موتور ماشین

12- كاربرد ایزوله كردن چیست؟ عدم دسترسی و تماس داده ها به مكان های دیگر

13- ویژكی حالت ایزوله چیست؟  در این حالت یك تابع یك یا چند مقدار میگیرد و یك یا چند مقدار هم تحویل میدهد .داده ها فقط و فقط در مكان های مشخصی حق رفت و آمد دارند و برای رفتن به نقاط دیگر باید اجازه بگیرند.

14- در برنامه نویسی شی گرا واحد اصلی برنامه چیست؟ شی ء یا Object

15- در برنامه نویسی مدولار واحد اصلی برنامه چیست؟  مدول

16- در برنامه نویسی ساخت یافته واحداصلی برنامه چیست؟  زیرتابع

17- در برنامه نویسی زیرروالی واحد اصلی برنامه چیست؟ تابع

18- در برنامه نویسی نامشخص واحد اصلی برنامه چه نام دارد؟  مساله خاص

19- زبان سطح پایین به چه چیزی نزدیك است؟ به زبان ماشین

20- زبان سطح میانی به چه چیزی نزدیك است؟ به زبان ماشین و محاوره انگلیسی

21- زبان سطح بالا به چه چیزی نزدیك است؟ محاوره انگلیسی

22- زبان ماشین وابسته به چه چیزی است؟ به ماشین

23- چه چیزهایی مبنای زبان اسمبلی هستند؟ عبارت های مخفف شده و شبه انگلیسی 

24- متغیر چیست؟ مكانی  در حافظه است كه برای نگهداری یك مقدار مورد استفاده  قرار میگرد و مقدار متغیر ثابت نیست و مقدار جدید مقدار قبلی را ازبین میبرد.