تبلیغات

25- برنامه های مترجم به چه چیزی مشهور هستند؟  به نام اسمبلر

26- چه دستوراتی از زبان اسمبلی هستند؟ Add،load،store

27- كامپایلر چیست؟ برنامه های مترجم كه وظیفه تبدیل زبان های سطح بالا به زبان ماشین را برعهده دارند

28- عیب عمل كامپایل كردن چیست؟ گرفتن وقت زیاد از رایانه

29- سرعت برنامه های مفسر بیشتر است یا كامپایلری؟ كامپایلری 

30- ویژوال بیسیك نمونه ای از چیست؟ از زبان مفسری و كامپایلری

31- ویژگی های زبان فرتن چیست؟ كاربرد در محاسبات پیچیده ریاضی

32- ویژگی های زبان كوبول چیست؟ به صورت تجاری مورد استفاده قرار میگیرد

33-زبان c  در چه چیزهایی استفاده میشود؟ درنوشتن سیستم عامل یونیكس

34- چه زبان هایی مبتنی بر متن هستند؟ فرتن ،كوبول

35- جاوا تركیبی از كدام زبانهاست؟  از تركیب c  و c++   وادغام نكته های برجسته این دو زبان

36- basic  به چه معناست؟  زبان همه منظوره برای افراد مبتدی

37- علت محبوبیت basic  چیست؟ سادگی ساختاری

38- هدف زبان basic  چیست؟ یك زبان ساده برای دانشجویان رشته های مختلف

39- زبان برنامه نویسی پایه در دوره ی آموزش رایانه چه نام دارد؟ ویژوال بیسیك

40- مقدمات یك زبان چه چیزی است؟ انواع داده های موجود ، چگونگی تعریف متغیر ها، انواع عملگرها، دستورهای شرطی، انواع حلقه های تكرار ، دستورهای ورودی و خروجی

41- سه گام اساسی در طراحی یك برنامه چیست؟  تحلیل مساله ، طراحی برنامه ، به كارگیری برنامه

42-گام فرعی در گام تحلیل مساله را چه میگویند؟  sub step

43- هدف گام اول یعنی تحلیل مساله چیست؟ اطمینان از درك صحیح مساله

44- طرح از بالا به پایین چگونه است؟  روش های سازماندهی برای پروسه طرح ریزی در برنامه پیچیده

45- جدول ساختاری چیست؟  جدول ویژه  جمع بندی رابطه ی بین مدول های فرعی مختلف یك برنامه

46- به پروسه مرحله به مرحله در گام طراحی برنامه چه میگویند؟ گام به گام

47- Documentation  چیست؟ تهیه مستندات و نوشتن آن یعنی وارد كردن توضیحاتی برای تشریح عملكرد قسمت های مختلف یك برنامه

48- اولین كادر محاوره ای كه بعد از اجرای vb  ظاهر میشود چه نام دارد؟ new project

49- گزینه پیش فرض انتخابی در كادر new project   چه نام دارد؟  standard .exe

50- برای مشاهده پنجره پروژه چكارباید كرد؟ ctrl+r  یا منوی  view  گزینه  project expelorer

51- دكمه  view object  چه كاری انجام میدهد؟ شكل ظاهری فرم فعل را نمایش میدهد

52- برای مشاهده پنچره properties   چكارباید كرد؟ كلید f4 

53- GUI چیست؟ رابط گرافیكی كاربر

54- متد چیست؟ بلوك های كد هستند كه برای بیان اینكه كنترل در مقابل رویدادها چگونه عمل میكند مورد استفاده قرار میگیرد.

55- رشته های مورد استفاده برای اشاره به كنترل را چه میگویند؟ نام كنترل

56- مقدار پیش فرض مشخصه  border style چیست؟ sizable-2

57- رویداد  get focus چكار میكند؟ یك شی فوكوس دریافت میكند

58- رویداد lost focus چكار میكند؟ یك شی فوكوس از دست میدهد

59- كدام متد ترتیب ظاهر شدن چندین شی را در روی صفحه تعیین میكند؟  zorder

60- رویداد چیست؟ عملی است كه هنگام انجام كاری روی شی رخ میدهد