تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

1) از عملگر & برای ............ استفاده میشود.

2) برای مقایسه دورشته از تابع ............. و ................... استفاده میشود.

3) از تابع .............. برای انتخاب یك  زیر رشته از یك رشته استفاده میشود

4) تابع len  .................. را برمیگرداند.

5) تابع ..........، یك زیر رشته با طول معین از سكت چپ رشته جداكرده و برمیگرداند

6) تابع ................... برای جست و جو در یك رشته مفید است.

7) تابع ................ فضاهای خالی بین دو طرف رشته را حذف میكند

8) تابع .............. رشته ای با تعداد نویسه مشخص ایجاد میكند.

9) برای معكوس كردن رشته از تابع ............. میشود

10) تابع  otc()   مقدار آرگومان خود را به مبنای ............... تبدیل میكند.

11) تابع asc() این تابع از .......... اولین نویسه یك عبارت رشته برمیگرداند

12) ............... ، دنباله ای از نویسه هاست كه در كنار هم قرار گرفته اند.