تبلیغات

1-وظیفه چیست؟

الف) بخشی از فرآیند است                                   ب) همان فرآیند است

ج) نوعی پردازش است                                          د) بخشی از فرآیند در حال اجراست

2- كدام فرآیند Back ground نیز نامیده میشود؟

الف) كاربردی                                                       ب)سیستمی

ج) محاوره ای                                                       د) دسته ای

3- برای حركت روی وظایف در ویندوز xp از چه كلیدی استفاده میكنیم؟

الف) alt+t                    ب)alt+tab                      ج)tab                  د) shift+tab

4- به سیستم عامل هایی كه هم زمان امكان اجرای چند وظیفه را فراهم می آورد .............. میگویند.

الف)  single tasking                                         ب)  multi user

ج) multi programming                                       د)  multi tasking

5- كدام سیستم عامل multi  user  و  multi programming است؟

الف) unix           ب)ویندوز xp          ج) ms-dos              د) ویندوز98

6- وظیفه زمان بندی وقت cpu برعهده ...............  است؟

الف) پردازنده               ب) سیستم عامل             ج) واحد كنترل             د) واحد محاسبه و منطق

7- امنیت در كدام سیستم عامل بیشتر است؟

الف)single tasking                                               ب)  multi tasking

ج)  multi programming                                         د)   distri buted

8- كدام فایل برای راه اندازی رایانه به كار نمیرود؟

الف) calc.exe          ب) boot.ini               ج)   msdos.sys                  د)  page file.sys

9-به بخشی از یك برنامه اجرایی كه در حال اجرا روی پردازنده است چه میگویند؟

الف)وظیفه              ب)فرآیند                 ج)  قطعه برنامه                    د)   برنامه در حال اجرا

10- كدام سیستم عامل چند كاربره و چند كاره نیست؟

الف) windows      ب)  unix                    ج)   mvs                   د)   vms

11- هنگام نصب ویندوز xp  كدام حسابهای كاربری به طور خودكار ایجاد میشود؟

الف) حساب مهمان                                           ب) حساب كاربری با نام  user عضو گروه مدیر

ج) حساب كاربری عضو گروه مدیر                       د) موراد الف و ج

12- در حالت ................ یك نسخه از محتویات حافظه بر روی دیسك سخت ذخیره می شود 

الف) restart             ب)standby                 ج) shout down           د) hibernation

13-برای ورود سریع به سیستم ودسترسی به اینترنت مناسب است؟

الف) مدیر سیستم                                                ب) محدودشده

ج) مهمان                                                              د) همه موارد

14- ایجاد،تعریف یا حذف گذرواژه در كدام مورد امكان پذیر است؟

الف) حساب مدیر سیستم                                     ب) حساب محدود

ج) حساب مهمان                                                   د) گزینه الف و ب

15- دلیل تعریف حساب های كاربری به وسیله ویندوز كدام است؟

الف) حفظ امنیت                                                  ب)چندبرنامگی

ج) چند كاربری                                                       د) مدیریت سیستم

16- ویندوز اطلاعات پیكربندی خود و مشخصات اجزای سخت افزاری آنهارادر كجا نگهداری میكند؟

الف) registry                                                   ب)  system.ini

ج)win.ini                                                          د)  config.sys

17- خصوصیات قابل تنظیم در سیستم ویندوز xp  كدام است؟   

الف) زمانبندی cpu                                           ب) جلوه های نمایشی

ج) تنظیمات حافظه مجازی                                د) همه ی موارد

18- در چه صورت به خدمات پس زمینه ویندوز توجه بیشتری میشود؟

الف) back gronund sevises                            ب)   system cash

ج) memory usege                                           د)    user properties

19- جهت تنظیم كارایی ویندوز xp  از كادر ................. استفاده میشود.

الف) advanced                                              ب)    setting

ج) perframance                                            د)   user praperties

20- اطلاعات پیكربندی ویندوز در چه بخشی ذخیره میشود؟

الف) رجیستری                                             ب) سیستم فایل

ج) حافظه مجازی                                            د) حافظه اصلی

21- كدام یك از منابع زیر را نمیتوان به اشتراك گذاشت؟

الف)پوشه              ب)فایل                   ج) چاپگر                     د)   ویروس