تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

1- اجزای ظاهری پنجره ها را تغییر دهید؟

2- شكل پس زمینه دسكتاپ را تغییر دهید(میزكار2)

3- تنظیمات ماوس را بگونه ای انجام دهید كه با یك كلیك فایل یا پوشه را باز نماید؟

4- زمان و تاریخ سیستم را تنظیم كنید؟

5- اپلت زباله دان را به پانل اضافه كنید ؟

6- پانل را 5 ثانیه پس از ترك كردن مكان نما مخفی كنید؟

7- در پوشه var پوشه ای به نام  test  و در آن یك فایل متنی بسازید؟

8- پوشه  test  را به چوب الف ها اضافه كنید؟

9- پوشه  var  را به صورت منظر درختی نمایش دهید؟