تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

1- مسیر نام پرونده ثبت وقایع را بنویسید؟

control panel/ administrative tools / event viewer / application

2-  فرمانی صادر كنید كه در صورت اتمام ثبت شمارنده ها برنامه  paint اجرا شود؟

control panel/ administrative tools/ performance/performance logs and alertsa/ counter logs/ click/schedule/ run this command/ masire paint

3-تنظیمات بهنگام سازی ویندوز را به گونه ای انجام دهید كه هر چهارشنبه راس ساعت 8 ویندوز شما بهنگام شود؟

control panel/ system/ automatic update/ tike avalin gozine ra migozarim

4-به نمودار كنسول كارایی شمارنده  c3time را به رنگی متفاوت اضافه كنید؟

control panel/ administrative tools/ performance/ +/add/ click rast/ properties/ colour/ entekhab

5- تنظیمات بهنگام سازی ویندوز را به گونه ای انجام دهید كه بخش بهنگام سازی ویندوز xp غیر فعال شود؟

control panel/ system/ automatic updates/ turn off automatic updates

6-فرمانی صادر كنید كه در ساعت 9:15 در روز 2009/4/12 فرآیند ثبت شمارنده ها آغاز شود؟

 control panel/ administrative tools/ performance/ performance logs and alertsa/click roye ostovane ghermez/ schedule/start log

7-حداكثر پرونده سوابق را در 720 كیلو بایت قرار دهید؟

control panel/ administrative tools/ event viewer / application/ click rast/ properties/ log size

8- به نمودار كنسول كارایی شمارنده  idle time را اضافه كنید و منحنی آنرا با رنگ قرمز مشخص و سپس های لایت كنید؟

control panel/ administrative tools/ performance/ +/ add/ idle time/ add/ click rast/ prpperties/ colour/ navare abzar/ high light

9- میزان امنیت در مرورگر اینترنت را در سطح بالا قرار دهید؟

internet explorer/ internet option/ security/ custom level/ reset to

10-  دستوری صادر كنید كه پس از پر شدن فایل سوایق با گذشت 4 روز سوابق جدید روی فایل سولبق قدیمی باز شود؟

 control panel/ administrative tools/ event viewer/ application/ click rast/ peroperties/ log size/ over write event older than 4 days