تبلیغات
موفقیت از ما دور نیست

برخی از علایم ثابت شده در ظهور امام زمان (ع)

یکشنبه 20 فروردین 1391   07:54 ب.ظ   متینه علی محمدی

1- كاهش كارهای خیر و كم شدن علمای حقیقی و پی در پی گشتن مرگ فقها

2- ضایع كردن نمازها و پیروی كردن از شهوتها و كم شدن امانتداری مردم

3- بلند شدن صدای خصومت و دشمنی در مساجد

4- دشنام فرزندان به والدین و افترا زدن به آنها و شاد شدن فرزند از مرگ والدین و كتك و آزار رساندن به آنها

5- رشوه گرفتن قضات در حكم و ندانسته حكم كردن آنها

6- مردها خود را شبیه زنان در آورند و زنان شبیه مردان

7- بلند كردن موهای جلوی سر جوانان و مردان

8- كم فروشی كردن و گرانفروشی كردن

9- جرات بر گناه آشكار شود و كسی برای انجام آن منتظر شب نماند

10- قرآن با ساز یا نوا خوانده شود

11-اعمال خیر را برای نمایش و ریا انجام دهند

12- كسب درآمد از طریق حرام و رباگرفتن شغل مردم شود

13- حج كردن ثروتمندان برای گردش و استراحت،حج مردم متوسط برای تجارت و حج نمودن فقرا برای ریا و تظاهر

14- كسی كه امر به معروف و نهی از منكر می كند را سرزنش كنند

15- مرده را با استهزا بردارند و كسی به دنبالش گریه نكند

16- در هر سال شر زیاد شود و غیبت كردن كاری شایسته به نظر آید

17- قبور ائمه را با گلوله خراب كنند

18- طلاق و جدایی زیاد شود

19- قسم خوردن به نام حق زیاد شود

20- دین به دنیا فروخته شود و دروغ بین مردم زیاد شود

21- مردم تابع علمای دارای لغزش شوند و از علمای حق فرار كنند

22- مردان صورت خود را صاف و براق كنند

23- ظلم و ستم فراگیر شود

24- حق بمیرد و طرفدارانش نابود شوند

25- طرفداران و اهل باطل پیشی گیرند

26- مردان به مردان و زنان به زنان اكتفا كنند

27- افراد با ایمان سكوت كرده و حرفهایشان را نمی پذیرند

28- شخص بدكار دروغ می گوید و كسی دروغش را رد نمی كند

29- بچه ها به بزرگترها احترام نمی گذارند

30- پیوند خویشاوندی قطع می شود

31- جوانان پسر همچون زنان آرایش كنند

32- زنان با زنان ازدواج كنند و زنا آشكار شود

33- مداحی دروغ زیاد می شود

34- همسایه ،همسایه ی خود را اذیت می كند

35- ساز و آواز و لهویات زیاد شود و كسی منع نكند یا جرات منع نداشته باشد

36- اهل قرآن و دوستان آن خوار می شوند

37- مومن خوار و ذلیل شمرده می شود

38- دین بر اساس میل اشخاص معنی شود و كتاب خدا و احكامش تعطیل می گردد

و ... 


»


طبقه بندی: عرفانی،